Polityka prywatności

Niniejszy dokument reguluje Politykę prywatności strony internetowej prowadzonej w domenie www.e-meblarstwo.pl. Administratorem danych osobowych na stronie internetowej jest firma E-meblarstwo dr inż. Tomasz Gawroński,z siedzibą w Mrowinie (62-090) przy ul. Dobrowita 41, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod numerem NIP 9720793890 oraz REGON 302586779, zwana dalej Administratorem. Z Administratorem można się skontaktować pod numerem telefonu: 509-060-761 oraz przy użyciu adresu e-mail: tomasz.gawronski@e-meblarstwo.pl.

Administrator dochowuje wszelkiej należytej staranności w celu poszanowania prywatności Użytkowników strony internetowej www.e-meblarstwo.pl.

Deklaracja

Realizując nadrzędny cel jakim jest poszanowanie prywatności Użytkowników strony internetowej i Klientów, staramy się dochować wszelkiej należytej staranności. Aby sprostać temu założeniu, realizujemy normy i zasady wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Jest to w szczególności: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 922 z późn. zm. W szczególności, czynimy należyte starania, aby dane osobowe były:

Dane przetwarzane przez Administratora są przechowywane na zewnętrznych bezpiecznych i profesjonalnych serwerach, na podstawie umów zawartych przez Administratora. Umowy te uwzględniają właściwy poziom zabezpieczenia danych.

Podstawa przetwarzania danych osobowych

Użytkowników strony internetowej prosimy o dobrowolne podanie danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 922 z późn. zm.). Dane zbierane są w szczególności w celu realizacji umowy oraz świadczenia usług na rzecz osób, których dotyczą.

Zbiory, ich zakresy i cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzamy w usystematyzowanych zbiorach, które definiujemy przez cel ich przetwarzania. Dane te przetwarzamy w zakresie niezbędnym dla realizacji ustalonego celu. Poniższy wykaz obejmuje zbiory, zakresy a także cele przetwarzania danych

Nazwa zbioru Zakres przetwarzanych danych Cel przetwarzania
Zbiór danych osobowych klientów
 • imię i nazwisko
 • firma przedsiębiorcy
 • adres siedziby
 • numer telefonu
 • adres e-mail
 • NIP
 • numer IP
Realizacja umów
Zbiór danych osobowych użytkowników Serwisu
 • numer IP
Umożliwienie zapoznania się z ofertą firmy zamieszczoną w Serwisie
Zbiór danych osób korespondujących z Administratorem.
 • imię i nazwisko
 • numer telefonu
 • adres e-mail
 • numer IP
Udzielanie informacji handlowych przez Administratora

Powierzenie i udostępnianie danych osobowych

Możemy powierzyć dane osobowe innym podmiotom. Mogą być to np. hostingodawca, obsługa księgowa lub prawna, operator płatności albo inny podmiot, z którym współpracujemy w celu należytego świadczenia usług. Powierzenie danych osobowych następuje zawsze na podstawie pisemnej umowy powierzenia danych. Aktualny wykaz podmiotów, którym powierzamy przetwarzanie danych, jest stale dostępny dla wszystkich Odwiedzających. W celu uzyskania dostępu do niego, wystarczy zwrócić się do nas z takim żądaniem. Można to uczynić, np. poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Podstawę prawną powierzenia danych osobowych stanowi art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 922 z późn. zm.). Możemy przekazywać przetwarzanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Prawo przetwarzania danych osobowych, które obowiązują w tych krajach, mogą zapewniać mniejszą ochronę niż przepisy prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego, jeśli przekazujemy takie dane, szczególnie dbamy o dochowanie warunków ich przetwarzania, ustanowionych w niniejszym dokumencie. Jedną z form tej dbałości jest stosowanie zatwierdzonych przez Komisję Europejską standardowych klauzul umownych, w tym zgodnych z Tarczą prywatności UE-USA. Nie udostępniamy zebranych danych podmiotom trzecim, z wyłączeniem sytuacji, w których jest to wymagane przepisami powszechnie obowiązującego prawa, tj. na podstawie żądania uprawnionego do tej czynności organu lub sądu.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikom przysługują związane z tym uprawnienia:

Uprawnienia Użytkownika

W przypadku woli skorzystania z wymienionych uprawnień, prosimy o kontakt zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pkt. Kontakt i zgłoszenia Polityki prywatności.

Dzienniki serwerowe

To wewnętrzne dzienniki zdarzeń serwera strony internetowej, automatycznie zapisujące żądania stron, które są wysyłane gdy Użytkownik korzysta ze strony internetowej. Dzienniki systemowe mogą zawierać żądanie strony wysłane przez Użytkownika, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki oraz datę i godzinę żądania.

Dane gromadzone w dziennikach systemowych są przez nas wykorzystywane przez czas nieokreślony, wyłącznie w celu administrowania stroną internetową. Nie są one przekazywane na rzecz podmiotów trzecich, z wyłączeniem okoliczności opisanych w niniejszym dokumencie.

W związku z korzystaniem ze strony internetowej przez odwiedzających, w sposób automatyczny możemy zbierać i zapisywać w dziennikach serwerów szczegóły techniczne dotyczące sposobu korzystania ze strony internetowej, adres IP oraz dane techniczne o działaniu Strony Internetowej w związku z czynnościami dokonywanymi przez Odwiedzających. Możemy również zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Odwiedzającego, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki.

Pamięć podręczna

Wyświetlając stronę internetową, możemy w sposób automatyczny korzystać z pamięci podręcznej przeglądarki, aplikacji lub urządzenia Odwiedzającego. Korzystanie to polega na przechowywaniu danych w pamięci przeglądarki, zainstalowanej w urządzeniu Odwiedzającego. W ramach pamięci lokalnej, możliwe jest przechowywanie danych międzysesyjnie, tj. pomiędzy kolejnymi sesjami Odwiedzającego. Celem korzystania z pamięci podręcznej jest przyspieszenie korzystania ze strony internetowej, poprzez wyeliminowanie sytuacji, w której te same dane byłyby wielokrotnie pobierane ze Strony Internetowej, obciążając tym samym łącze internetowe Odwiedzającego.

Pliki cookies

Na naszej stronie internetowej nie stosujemy plików cookies.

Odnośniki do innych stron internetowych lub oprogramowania

Strona internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych lub oprogramowania. Nie ponosimy odpowiedzialności za obowiązujące na tych stronach lub w tym oprogramowaniu zasady przestrzegania polityki prywatności i przetwarzania plików cookies. Zalecamy do zapoznania się z polityką prywatności i plików cookies tych stron lub oprogramowania po wejściu na nie lub przed ich instalacją.

Zmiany Polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności. W takim przypadku, opublikujemy jej zaktualizowaną wersję w niniejszej lokalizacji.

Kontakt i zgłoszenia

Nieustannie czynimy wszystko, by przetwarzać dane osobowe Odwiedzających z dochowaniem najwyższych standardów. Dlatego posiadamy wdrożony system niezwłocznej reakcji na sytuacje zagrożeń tych standardów. W przypadku zidentyfikowania ich zagrożenia lub naruszenia, prosimy o niezwłoczny kontakt z nami, przy użyciu poniższych danych:

tomasz.gawronski@e-meblarstwo.pl
(+48) 509 060 761
E-meblarstwo dr inż. Tomasz Gawroński
62-090 Mrowino, ul. Dobrowita 41

Z chęcią zapoznamy się ze wszelkimi informacjami zwrotnymi. Dlatego proszę o kontakt w przypadku jakichkolwiek pytań, żądań lub wątpliwości.